Regulamin konkursu “Wyzwanie FineR”


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs “Wyzwanie FineR” na Facebook’u oraz na stronie https://finewoodencreations.com (zwany dalej “Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej “Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Organizatorem Konkursu pt. “Wyzwanie FineR” jest Fine Wooden Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Pionierów 28a, dalej „Organizator”.

3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu “Fine Wooden Creations” w społecznościowym portalu Facebook.com, pod adresem URL: https://www.facebook.com/FineWoodenCreations

4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs opiera się na wyłonieniu 6 zwycięzców spośród nadesłanych zdjęć produktów, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.

8. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ 2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie pkt 1 ust a-d (zwane dalej „Uczestnikami”).

2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:

a. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,

b. dokonały zakupu i zgłoszenia udziału w konkursie w terminie 26.05-26.07.2022 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy na stronie https://finewoodencreations.com/pl/konkurs-wyzwanie-finer/

c. dodały autorskie zdjęcia stworzonych produktów przez formularz zgłoszeniowy na stronie https://finewoodencreations.com/pl/konkurs-wyzwanie-finer/ zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

4. Osoby, które wezmą udział w konkursie a zajmą miejsce czwarte lub dalsze w kolejności zajętych miejsc, co równoznaczne jest z niewygraniem nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora.

5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

7. Podanie danych osobowych oraz numeru zamówienia ze sklepu internetowego https://finewoodencreations.com/ jest konieczne do jednoznaczniej identyfikacji Uczestnika Konkursu.

§3 Zasady udziału w Konkursie

1.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a. kategoria 1: stolik kawowy

b. kategoria 2: stół do jadalni

2. Aby wziąć udział w konkursie w kategorii 1 Uczestnik musi:

a. Zakupić w jednej transakcji w sklepie internetowym https://finewoodencreations.com/ co najmniej 6 kg dowolnej żywicy FineR w promocyjnej cenie z użyciem kodu WYZWANIEFINER oraz jakikolwiek inny produkt ze sklepu.

3. Aby wziąć udział w konkursie w kategorii 2 Uczestnik musi:

a. Zakupić w jednej transakcji w sklepie internetowym https://finewoodencreations.com/ co najmniej 13 kg dowolnej żywicy FineR w promocyjnej cenie z użyciem kodu WYZWANIEFINER oraz jakikolwiek inny produkt ze sklepu.

4. Kod WYZWANIEFINER będzie mógł być zastosowany tylko w kombinacjach podanych w punktach §3.2a i §3.3a.

5. Uczestnik musi przygotować własny produkt (stolik kawowy lub stół do jadalni) z użyciem żywicy FineR, który ma zawalczyć o nagrodę w wybranej kategorii.

6. Zakupy i zgłoszenia udziału w konkursie muszą być zrealizowane przez Uczestnika w terminie 26.05-26.07.2022 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy na stronie https://finewoodencreations.com/pl/konkurs-wyzwanie-finer/

7. Uczestnik musi wysłać zdjęcia produktu do zaprezentowania w danej kategorii (także z etapów robienia dla weryfikacji czasu wykonania) przez formularz zgłoszeniowy na stronie https://finewoodencreations.com/pl/konkurs-wyzwanie-finer/

8. Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, zdjęcia zgłoszonych produktów zostaną wystawione do publicznego głosowania na fanpage Fine Wooden Creations pod adresem https://www.facebook.com/FineWoodenCreations

9. Głosowanie będzie trwało od 27.07.2022 do 03.08.2022 do godziny 23:59. Kolejność miejsc w konkursie zostanie ustalona na podstawie największej ilości polubień pod zdjęciem pracy (kciuk w górę lub serduszko)

10. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

12. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;

b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.

13. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Fine Wooden Creations, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

14. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§4 Komisja

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§5 Nagrody

1. W konkursie do zdobycia są następujące nagrody:

a. Kategoria 1: stolik kawowy

I miejsce – 6kg żywicy FineR Medium i 10 opakowań barwnika Stardust w różnych kolorach,
II miejsce – zestaw akcesoriów i past polerskich Koch Chemie (3 gradacje pasty po 250 ml i 3 rodzaje gąbek)
III miejsce – pigment fotoluminescencyjny 2 kolory po 50 gram. 5 opakowań barwnika Stardust w różnych kolorach

b. Kategoria 2: stół do jadalni

I miejsce – 13kg żywicy FineR Medium, 10 opakowań barwnika Stardust w różnych kolorach, pigment
II miejsce – zestaw akcesoriów i past polerskich Koch Chemie (3 gradacje pasty po 1kg i 3 rodzaje gąbek)
III miejsce – pigment fotoluminescencyjny 2 kolory po 100 gram, 10 opakowań barwnika Stardust w różnych kolorach.

c. Nagroda specjalna – przyznawana przez Komisję Konkursową Fine Wooden Creations – stały rabat 5% dla wybranego Uczestnika.

2. Fundatorem Nagród jest Fine Wooden Creations Sp z o.o., Pionierów 28a, 05-092 Łomianki

3. Uczestnik może zgłosić po 1 pracy do danej kategorii.

4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo wyłącznie do jednej Nagrody w danej kategorii

5. Nagrody są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od osób fizycznych zgodnie z wymaganiami Ustawy o PIT.

§6 Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o Laureatach Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska ( także pseudonimu – jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 06.08.2022 na profilu Fine Wooden Creations na stronie: https://www.facebook.com/FineWoodenCreations

2. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem www.facebook.com oraz email.

§7 Wydanie nagród Laureatom

1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie przez oznaczenie na serwisie Facebook, poprzez: dodanie komentarza pod nagrodzonym zdjęciem, oraz w wiadomości email.

2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: imię, nazwisko oraz numer zamówienia ze sklepu https://finewoodencreations.com przesłanego w zgłoszeniu do Konkursu.

3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i oraz numer zamówienia) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4. Nagroda zostanie przesłana na adres podany w zamówieniu zrealizowanym w sklepie internetowym https://finewoodencreations.com. Wysyłka zostanie zrealizowana na koszt Organizatora.

5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

7. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody. Nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie z najwyższą liczbą głosów.

8. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.08.2022. Po tym czasie Nagroda traci ważność.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

§8 Reklamacje

1. Organizator nie przyjmuje reklamacji od wyników konkursu.

2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§9 Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fine Wooden Creations Sp z o.o., Pionierów 28a, 05-092 Łomianki. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: info@finewoodencreations-com

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez formularz zgłoszeniowy na stronie https://finewoodencreations.com/pl/konkurs-wyzwanie-finer/

§10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie https://finewoodencreations.com/pl/regulamin-konkursu-wyzwanie-finer/ oraz na oraz na stronie: https://www.facebook.com/FineWoodenCreations w terminie od 26.05-26.07.2022.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, problemy z dostępnością platformy Facebook jak i leżące po stronie podmiotów trzecich.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie trwania Konkursu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.